گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سه شنبه ، 22 شهريور 1401 تعداد بازدید:

بازدید دکتر مسعود میرزائی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی از فعالیت های گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی مهندسی

اشتراک گذاری

جناب آقای دکتر مسعود میرزایی، رئیس محترم پارک علم و فناوری خراسان رضوی در بازدیدی از گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات تخصصی فنی و مهندسی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در جریان فعالیت‌ها و محصولات این مجتمع قرار گرفت. 

اخبار و رویداد ها