گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سه شنبه ، 17 آبان 1401 تعداد بازدید:

بازدید رییس جهاددانشگاهی از گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات فنی مهندسی سازمان خراسان رضوی

اشتراک گذاری

دکتر حسن مسلمی نائینی، رییس جهاد دانشگاهی، در اولین سفر کاری خود از واحد خراسان رضوی بازدید کرد. در این بازدید ایشان با امکانات، اقدامات و محصولات گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات فنی مهندسی آشنا شدند. 

اخبار و رویداد ها