گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 05 بهمن 1401 تعداد بازدید:

بازدید دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از توانمندی‌های گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات فنی مهندسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی

اشتراک گذاری

بازدید دکتر یعقوب فتح الهی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و هیئت همراه ایشان از توانمندی‌های گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز خدمات فنی مهندسی جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید نموده و با فعالیت‌های این گروه و مرکز آشنا شدند. 

اخبار و رویداد ها