گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

سه شنبه ، 04 مهر 1396 تعداد بازدید:

مقالات ارایه شده در همایشها

اشتراک گذاری

1) Amini Mashhadi H,  Golestanipour M, Sadeghian M. H, Dehnavi V. Incorporation of new method to processing of Al/Al2O3p composites based on Evaporative Pattern Casting, Montreal; 2008.

 

2) Amini Mashhadi H, Golestanipour M, Dehnavi V. Production of Al/Al2O3p composites using lost foam casting method, Canadian Society for Mechanical Engineers Forum; 2008.

 

3) Dehnavi V, Amini Mashhadi H, Golestanipour M. Influence of Al2O3 particles on the properties of heat treated Al based composites produced by Evaporative pattern casting (EPC) method. CSME-SCGM 2008. Canadian Society for Mechanical Engineers Forum; 2008.

 

4) Golestanipour M, Abravi M.S, Malekjafarian M, Amini Mashhadi H. Manufacturing of Al/SiCp composite foams using calcium carbonate as foaming agent, METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

5) Golestanipour M, Abravi M. S, Malekjafarian M, Amini Mashhadi H. Effects of strain rate and density on the bending properties of Al/SiCp composite foams. METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

6) Abravi M.S, Malekjafarian M, Golestanipour M, Amini Mashhadi H, Sadrnezhaad S. K. Effect of SiC ceramic particles on the cell structure of aluminum foam, METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

7) Abravi M.S, Malekjafarian M, Golestanipour M, Amini Mashhadi H, Sadrnezhaad S. K. Investigation of SiC and CaCO3 on Compressive properties of aluminum foam, METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

8) Malekjafarian M, Abravi M. S, Golestanipour M, Amini Mashhadi H, Sadrnezhaad S. K. Manufacturing Aluminum foams by melt gas injection process, METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

9) Malekjafarian M, Abravi M. S, Golestanipour M, Amini Mashhadi H, Sadrnezhaad S. K. Manufacturing of open cell foam copper by electrochemical method, METFOAM 2011. South Korea; 2011.

 

10) Malekjafarian M, Abravi M. S, Golestanipour M, Sadeghi A. R, Sadrnezhaad S. K. The role of silicon carbide particles in stabilizing aluminum foam in batch type gas injection foaming process, New and Advanced Material International Congress. Islamic Azad University, Majlesi Branch, Isfahan, Iran; 2012.

 

11) Babakhani A, Golestanipour M, Abravi M. S, Malek Jafarian M, Sadeghi Aval A, Amini Mashhadi H. Acoustic absorption behavior of closed-cell aluminum foams and sandwich panels, CELLMAT 2012 - Cellular Materials, Dresden, Germany; 2012.

 

12) Malekjafarian M, Abravi M. S, Golestanipour M, Sadeghi A, Amini Mashhadi H, Babakhani A. Effect of SiC on microstructural features and compressive properties of aluminum foam, CELLMAT 2012 - Cellular Materials, Dresden, Germany; 2012.

 

13) Malekjafarian M, Abravi M. S, Golestanipour M, Sadeghi A, Amini Mashhadi H, Babakhani A. Effects of density on the bending and compressive properties of closed-cell aluminum foam, CELLMAT 2012 - Cellular Materials, Dresden, Germany; 2012.

 

14) Malekjafarian M, Abravi M. S, Amini Mashhadi H, Golestanipour M, Sadeghi A, Babakhani A. Ceramic particles stabilized aluminum foams produced by melt gas injection, CELLMAT 2012 - Cellular Materials, Dresden, Germany; 2012.

 

15) Abravi M. S, Babakhani A, Malek Jafarain M, Golestanipour M, Amini Mashhadi H. Effect of calcium as stabilizing agent on mechanical properties of A356 aluminum foam, CELLMAT 2012 - Cellular Materials, Dresden, Germany; 2012.

 

16) Farahbakhsh I, Moloodi A, Abravi M. S. An investigating on production copper foam by turning chips via LCS and reinforced by Cu-Al2O3 nanocomposites, The 6th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2009), Kish Island, Iran; 2009.

 

17) Moloodi A, Raiszadeh R, Amini H, Abravi M.S. Recycling of aluminum turning scraps to metal foams via SDP, The 6th International conference on porous metals and metallic foams, Bratislava, Slovakia; 2009.

 

18) Moloodi A., Babakhani A., Haddad Sabzevar M. An investigation of using sodium nitrate as a foaming agent of production close cell aluminum foam via Powder-Compact Foaming Technique, Proceedings of Iran International Aluminium Conference (IIAC2016) May 11-12, 2016, Tehran, I.R. Iran

 

19) Moradi  M. R., Moloodi A., Habibolahzadeh A. A study on the effective parameters in fabrication the nano-composite Al-B4C foam produced by powder metallurgy-space holder technique, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), 7-10 March 2016, Kish Island, Iran.

 

20) Moradi M. R. , Habibolahzadeh A., Moloodi A., Fabrication of Nano-composite Al-B4C foam via powder metallurgy-space holder technique, 5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15, 11-12 November 2015, Tehran, Iran.

 

21) Haddad Sabzevar M., Moloodi A., Babakhani A.On the role of aluminum powder on production copper foam by turning chips, Cellular Materials - CELLMAT 2012, 7-9 November 2012 in Dresden, Germany.

 

22) Moloodi A., Babakhani A., Haddad Sabzevar M. An investigation of production Al-Al2O3 composite foam via SHS, Cellular Materials - CELLMAT 2012, 7-9 November 2012 in Dresden, Germany.

 

23) Moloodi A., Babakhani A., Haddad Sabzevar M. An Investigation of aluminum foam produced by sintering evaporation process, , Proceedings of Iran International Aluminum Conference (IIAC2012) May 15-16, 2012, Arak, I.R. Iran.

 

24) Babakhani A., Moloodi A.  On the role of filler materials on physical and mechanical properties of aluminum foam produced by SDP, Cellular Materials, 27-30 October 2010, Dresden, Germany.

 

25) Moloodi A., Raiszadeh R., Vahdati Khaki J., Babakhani A. A study of copper composite foam produced by SHS, The 6th International conference on porous metals and metallic foams, 1-4 September 2009, Bratislava, Slovakia.

 

26) Moloodi A., Raiszadeh R.,  Vahdati Khaki J.,  Babakhani A., Innovative processing of porous copper composite by chemical reaction, international symposium for research scholars on metallurgy, materials science & engineering, isrs,  10 – 12 december 2008, Madras, India.

 

27) Babakhani A., Moloodi A., Amini H., Recycling of aluminium alloy turning scrap via cold pressing and melting with salt flux, International Conference on Aluminium Alloys, ICAA11 22 – 26. September 2008 in Aachen, Germany.

 

28) Moloodi A., Amini H. On the role of both salt flux and cold pressing on physical and mechanical properties of aluminum alloy scraps, , 14th international metallurgy and materials congress, 16-18 october, immc 2008, Istanbul, Turky.

 

29) Moloodi A., Raiszadeh R. Assessing the accuracy of SPH and FDM to simulate the die filling process in gravity die casting,  ,14th international metallurgy and materials congress, 16-18 october, IMMC 2008, Istanbul, Turky.

 

30) Moloodi A., Izadpanah M. R. Assessing the accuracy of simulation of gravity casting systems using fdm and fem, 14th international metallurgy and materials congress, 16-18 october, IMMC 2008, Istanbul, Turky.

اخبار و رویداد ها