گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چهارشنبه ، 05 مهر 1396 تعداد بازدید:

مقالات ارائه شده در مجلات علمی

اشتراک گذاری

1) Barzegar, F., Salehi, A., & Moloodi, A. (2019). An Investigation of the Effect of Sintering Conditions on the Mechanical Behavior of Electroplated Nickel Foams. Metallurgical and Materials Transactions B, 50(4), 1988-1996.

2) Salehi, A., Moloodi, A., Barzegar, F., & Mirabbasi, J. (2018). The Effect of Sintering Condition on Microstructural and Mechanical Properties of Porous Nickel. In Materials Science Forum (Vol. 933, pp. 11-16). Trans Tech Publications Ltd.

اخبار و رویداد ها