گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضا

 • نام و نام خانوادگی:حسین امینی مشهدی

  سمت :هیئت علمی

  مدرک :دکتری

 • نام و نام خانوادگی:علیرضا صادقی اول شهر

  سمت :هیئت علمی

  مدرک :دانشجوی دکتری

 • نام و نام خانوادگی:احمد مولودی

  سمت :هیئت علمی

  مدرک :دانشجوی دکتری

 • نام و نام خانوادگی:اکرم صالحی

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :دانشجوی دکتری

 • نام و نام خانوادگی:مرتضی امیرآبادی

  سمت :کارشناس فنی

  مدرک :کارشناسی

 • نام و نام خانوادگی:مسعود گلستانی پور

  سمت :هیئت علمی

  مدرک :دکتری

 • نام و نام خانوادگی:فائزه برزگر

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :دانشجوی دکتری

 • نام و نام خانوادگی:مهرداد مزینانی

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :کارشناسی ارشد

 • نام و نام خانوادگی:منصوره جعفری اسفاد

  سمت :مدیر آزمایشگاه

  مدرک :کارشناسی

 • نام و نام خانوادگی:حسین نوروزی صحرائی

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :کارشناسی ارشد

 • نام و نام خانوادگی:امیرمهدی مولوی

  سمت :پژوهشگر

  مدرک : دکتری

 • نام و نام خانوادگی:سمیرا نوخاسته

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :کارشناسی ارشد

 • نام و نام خانوادگی:مهسا حق‌بین

  سمت :پژوهشگر

  مدرک :کارشناسی ارشد

اخبار و رویداد ها